31 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 22 ارديبهشت 1398 ساعت 09:18

قیمت مواد اولیه 98/02/15

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 1398/02/15     نرخ دلار94945

 

 

98/02/15

 

نام مواد

قیمت بازار آزاد

 قیمت(ریال)

 
 

92,005

(ریال)

پلی اتیلن بادی 0035

قیمت بازار آزاد

112,800

 
 

92,005

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 جم

قیمت بازار آزاد

112,500

 
 

92,005

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 باختر

قیمت بازار آزاد

112,000

 
 

92,005

(ریال)

پلي اتيلن سنگين بادي BL3 مارون

قیمت بازار آزاد

112,000

 
 

102,902

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن EX3 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

124,500

 
 

105,448

(ریال)

پلي اتيلن سنگين اكستروژن CRP100 N

قیمت بازار آزاد

125,000

 
 

93,250

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 جم

قیمت بازار آزاد

113,500

 
 

93,250

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم EX5 مارون

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

93,250

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر

قیمت بازار آزاد

113,500

 
 

93,250

(ریال)

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

93,250

(ریال)

پلي اتيلن سنگين فيلم 5110 آریا ساسول

قیمت بازار آزاد

117,500

 
 

84,694

(ریال)

52518 جم تزریقی

قیمت بازار آزاد

116,000

 
 

 

(ریال)

پلی اتیلن تزریقی HI500

قیمت بازار آزاد

115,000

 
 

86,441

(ریال)

پلی اتیلن تزریقی62N07

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

 

 

 

 

 

 

92258

(ریال)

پلی اتیلن فیلم

قیمت بازار آزاد

124,000

 
 

92,258

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 0190

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

92,258

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 0200

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

92,258

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420

قیمت بازار آزاد

112,500

 
 

92,258

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2420E02

قیمت بازار آزاد

112,000

 
 

92,695

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2426E02

قیمت بازار آزاد

110,500

 
 

92,258

(ریال)

پلي اتيلن سبك فيلم 2102TX00

قیمت بازار آزاد

110,500

 
 

88,153

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 امیرکبیر

قیمت بازار آزاد

122,500

 
 

88,153

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 209 اراک

قیمت بازار آزاد

119,500

 
 

88,590

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 0209 KJ

قیمت بازار آزاد

113,500

 
 

88,153

(ریال)

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 مهاباد

قیمت بازار آزاد

113,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30G

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

108,495

(ریال)

پلي پروپيلن شيمياييZH515MA

قیمت بازار آزاد

174,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30G مارون

قیمت بازار آزاد

164,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي C30S مارون

قیمت بازار آزاد

163,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S مارون

قیمت بازار آزاد

164,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي Z30S اروند

قیمت بازار آزاد

164,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 510 L جم

قیمت بازار آزاد

163,000

 
 

115,221

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي 440L جم

قیمت بازار آزاد

217,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 552R مارون

قیمت بازار آزاد

164,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي 552R اراک

قیمت بازار آزاد

164,000

 
 

118,230

(ریال)

پلي استايرن مقاوم 7240

قیمت بازار آزاد

143,000

 
 

111,933

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1540

قیمت بازار آزاد

126,000

 
 

111,933

(ریال)

پلي استايرن معمولي 1551 تخت جمشید

قیمت بازار آزاد

124,000

 
 

102,818

(ریال)

پلي پروپيلن نساجي X30G مارون

قیمت بازار آزاد

160,000

 
 

115,221

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي R40 اراک

قیمت بازار آزاد

206,000

 
 

115,221

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي R548 جم

قیمت بازار آزاد

177,000

 
 

115,221

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZR230 نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

205,000

 
 

115,221

(ریال)

پلي پروپيلن شيميايي ZB332 نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

209,000

 
 

68,268

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 غدیر

قیمت بازار آزاد

96,500

 
 

68,268

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 اروند

قیمت بازار آزاد

96,300

 
 

68,268

(ریال)

پلي وينيل كلرايد S65 بندر

قیمت بازار آزاد

96,500

 
 

115,679

(ریال)

پلي استايرن انبساطي 150

قیمت بازار آزاد

184,000

 
 

93,181

(ریال)

پلي اتيلن سبك تزريقي 1922 آریا ساسول

قیمت بازار آزاد

114,000

 
 

115,679

(ریال)

پلي استايرن انبساطي 50 پلي استايرن
انبساطي سهند

قیمت بازار آزاد

185,000

 
 

106,998

(ریال)

پلي پروپيلن فيلم 525J نويد زرشيمي

قیمت بازار آزاد

160,000