01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 17 دی 1397 ساعت 10:11

قیمت مواد اولیه 97/10/17

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/10/09     نرخ دلار89900

 

 

97/10/17

دلار   نیما

89,900

دلار   نیما

89,900

SBR1712

قیمت پایه118548

130,500

SBR1502

قیمت پایه124817

137,500

102,588

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

18,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

86,061

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

85,935

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

85,935

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

قیمت پایانی بازار آزاد

99,500

85,935

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

85,935

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,500

قیمت پایانی بازار آزاد

100,500

شازند 85294

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

امیرکبیر85294

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

85,935

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

قیمت پایانی بازار آزاد

99,500

89,372

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

110,173

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,000

قیمت پایانی بازار آزاد

116,000

113,881

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

83,962

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

83,962

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

83,962

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

83,962

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

120,805

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

1,400,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر93288

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

شازند 90965

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

89,509

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

89,509

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,500

قیمت پایانی بازار آزاد

116,500

88,420

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

88,420

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

108,678

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

152,000

قیمت پایانی بازار آزاد

152,000

74,174

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

74,174

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

102,588

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

92,613

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,500

قیمت پایانی بازار آزاد

127,500

92,613

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

131,000

قیمت پایانی بازار آزاد

131,000

83,962

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

92,613

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,500

قیمت پایانی بازار آزاد

130,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

104,741

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

104,741

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

129,000

قیمت پایانی بازار آزاد

129,000

92,613

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,700

قیمت پایانی بازار آزاد

126,700