01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 12 دی 1397 ساعت 13:44

قیمت مواد اولیه 97/10/12

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/10/09     نرخ دلار87465

 

 

97/10/12

دلار   نیما

87,465

دلار   نیما

87,465

SBR1712

قیمت پایه116591

128,300

SBR1502

قیمت پایه122714

135,000

104,353

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

84,525

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

84,235

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

84,235

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

قیمت پایانی بازار آزاد

99,500

84,235

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

84,235

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,500

قیمت پایانی بازار آزاد

100,500

شازند 83899

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,500

امیرکبیر83899

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

84,235

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

قیمت پایانی بازار آزاد

99,500

87,604

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

107,887

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,000

قیمت پایانی بازار آزاد

116,000

111,963

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

82,463

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

82,463

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

82,463

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

82,463

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

116,461

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر90709

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

شازند 89433

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

88,295

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

88,295

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,500

قیمت پایانی بازار آزاد

116,500

87,917

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

87,917

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

111,680

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

152,000

قیمت پایانی بازار آزاد

152,000

72,925

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

72,925

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

104,353

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

91,053

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,500

91,053

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

131,000

82,463

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

91,053

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,500

قیمت پایانی بازار آزاد

130,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

102,976

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

102,976

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

129,000

91,053

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,200

قیمت پایانی بازار آزاد

126,700