01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 05 دی 1397 ساعت 10:11

قیمت مواد اولیه 97/10/05

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/10/02     نرخ دلار86767

 

 

97/10/05

دلار   نیما

86,767

دلار   نیما

86,767

SBR1712

قیمت پایه

127,300

SBR1502

قیمت پایه

135,000

103,521

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

83,850

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

83,563

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

83,563

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

83,563

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,000

قیمت پایانی بازار آزاد

99,000

83,563

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

شازند 83230

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

امیرکبیر83230

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

83,563

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,500

قیمت پایانی بازار آزاد

98,500

86,905

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

107,026

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,500

قیمت پایانی بازار آزاد

116,500

111,069

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

83,850

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

83,850

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

83,850

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

83,850

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

115,532

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

146,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر89985

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

شازند 88719

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

87,590

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

117,000

قیمت پایانی بازار آزاد

117,000

87,590

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

87,215

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

87,215

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

108,949

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

152,000

قیمت پایانی بازار آزاد

152,000

72,343

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

72,343

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

103,521

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

90,327

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

90,327

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,500

قیمت پایانی بازار آزاد

127,500

83,850

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

90,327

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

102,155

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

102,155

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

90,327

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,200

قیمت پایانی بازار آزاد

126,200