01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 03 دی 1397 ساعت 12:22

قیمت مواد اولیه 97/10/02

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/10/02     نرخ دلار86767

 

 

97/10/02

دلار   نیما

90,615

دلار   نیما

90,615

SBR1712

قیمت پایه

131,500

SBR1502

قیمت پایه

138,500

103,521

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

83,850

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

83,563

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

83,563

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,500

قیمت پایانی بازار آزاد

97,000

83,563

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

99,000

83,563

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

شازند 83230

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

امیرکبیر83230

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

83,563

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

86,905

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

107,026

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

117,500

قیمت پایانی بازار آزاد

113,500

111,069

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

123,000

83,850

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

83,850

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

83,850

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,500

قیمت پایانی بازار آزاد

98,500

83,850

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,600

قیمت پایانی بازار آزاد

98,600

115,532

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

147,000

قیمت پایانی بازار آزاد

146,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر89985

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

شازند 88719

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

87,590

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

87,590

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

87,215

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

87,215

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

108,949

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

153,000

قیمت پایانی بازار آزاد

152,000

72,343

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

قیمت پایانی بازار آزاد

83,000

72,343

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

82,500

103,521

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

192,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

90,327

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,500

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

90,327

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

83,850

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

158,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

90,327

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,500

قیمت پایانی بازار آزاد

124,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

102,155

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

102,155

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

90,327

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,700

قیمت پایانی بازار آزاد

126,200