01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 26 آذر 1397 ساعت 10:57

قیمت مواد اولیه 97/09/26

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/09/25     نرخ دلار90615

 

 

97/09/26

دلار   نیما

90,615

دلار   نیما

90,615

SBR1712

قیمت پایه119491

131,500

SBR1502

قیمت پایه125810

138,500

107,657

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

87,010

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

85,843

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

85,843

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

85,843

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,500

85,843

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

شازند 86015

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,000

امیرکبیر86015

قیمت پایانی بازار آزاد

116,500

85,843

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

89,277

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

111,489

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,000

قیمت پایانی بازار آزاد

118,500

117,424

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

84,888

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

84,888

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

133,000

84,888

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,500

قیمت پایانی بازار آزاد

106,500

84,888

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,600

قیمت پایانی بازار آزاد

106,600

119,399

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

153,000

قیمت پایانی بازار آزاد

15,300

 

 

 

 

 

امیرکبیر94353

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

شازند 93044

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

91,383

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

91,383

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

90,350

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

90,350

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

109,792

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

162,000

قیمت پایانی بازار آزاد

162,000

74,764

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

قیمت پایانی بازار آزاد

83,000

74,764

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

82,500

107,657

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

94,176

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,500

94,176

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,500

قیمت پایانی بازار آزاد

122,500

84,888

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

158,000

94,176

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,000

قیمت پایانی بازار آزاد

122,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

106,400

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

106,400

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

94,176

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,200

قیمت پایانی بازار آزاد

126,700