01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 21 آذر 1397 ساعت 15:49

قیمت مواد اولیه 97/09/21

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/09/18     نرخ دلار87124

 

 

97/09/21

دلار   نیما

87,124

دلار   نیما

87,124

SBR1712

قیمت پایه114888

126,500

SBR1502

قیمت پایه120963

133,300

105,016

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

83,658

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

98,000

82,619

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

82,619

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

82,619

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

82,619

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

شازند 83074

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,500

امیرکبیر83074

قیمت پایانی بازار آزاد

116,500

82,619

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

85,924

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

103,807

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

108,675

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

81,617

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

81,617

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

143,000

قیمت پایانی بازار آزاد

143,000

81,617

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,500

قیمت پایانی بازار آزاد

118,500

81,617

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,600

قیمت پایانی بازار آزاد

118,600

117,282

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

153,000

قیمت پایانی بازار آزاد

153,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر91525

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

شازند 89439

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

87,655

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

87,655

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

86,952

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

86,952

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

101,360

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

142,000

قیمت پایانی بازار آزاد

142,000

70,398

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

70,398

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,500

قیمت پایانی بازار آزاد

81,500

105,016

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

92,435

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

92,435

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

81,617

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

170,000

قیمت پایانی بازار آزاد

170,000

92,435

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,500

قیمت پایانی بازار آزاد

120,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

175,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

104,188

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

104,188

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

92,435

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,200

قیمت پایانی بازار آزاد

124,200