02 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 06 آذر 1397 ساعت 11:11

قیمت مواد اولیه 97/09/5

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/08/27     نرخ دلار 81241

 

 

97/09/05

دلار   نیما

81,241

دلار   نیما

81,241

SBR1712

قیمت پایه107130

118,000

SBR1502

قیمت پایه113769

125,300

104,197

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

81,410

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

93,000

82,099

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,500

قیمت پایانی بازار آزاد

104,500

82,099

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

82,099

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

82,099

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

شازند   81420

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

امیرکبیر81420

قیمت پایانی بازار آزاد

110,500

82,099

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

90,309

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

103,114

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

116,000

قیمت پایانی بازار آزاد

116,000

106,458

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

126,000

قیمت پایانی بازار آزاد

124,000

79,425

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

79,425

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

79,425

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,500

قیمت پایانی بازار آزاد

112,500

79,425

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,700

قیمت پایانی بازار آزاد

112,600

116,502

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

138,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر93024

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

شازند 90654

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

89,937

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

115,000

89,937

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,500

قیمت پایانی بازار آزاد

113,000

89,879

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

89,879

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

95,624

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

138,000

64,329

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,500

قیمت پایانی بازار آزاد

79,500

64,329

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

104,197

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

92,291

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

92,291

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

79,425

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

92,291

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,500

قیمت پایانی بازار آزاد

120,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

103,250

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

103,250

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

125,000

92,291

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,000

قیمت پایانی بازار آزاد

119,200