01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 23 آبان 1397 ساعت 15:54

قیمت مواد اولیه 97/08/23

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/08/20     نرخ دلار 84423

 

 

97/08/23

دلار   نیما

84,423

دلار   نیما

84,423

SBR1712

قیمت پایه113451

125,000

SBR1502

قیمت پایه120250

132,500

113,070

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

194,500

قیمت پایانی بازار آزاد

194,500

86,408

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

86,217

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

86,217

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,500

قیمت پایانی بازار آزاد

105,500

86,217

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

106,000

86,217

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,200

قیمت پایانی بازار آزاد

111,200

شازند   84950

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

امیرکبیر84950

قیمت پایانی بازار آزاد

109,000

86,217

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

94,839

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,000

قیمت پایانی بازار آزاد

115,000

109,614

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

116,360

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

131,000

قیمت پایانی بازار آزاد

131,000

84,300

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

84,300

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

84,300

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,500

قیمت پایانی بازار آزاد

106,500

84,300

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

106,700

قیمت پایانی بازار آزاد

106,700

125,676

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر100557

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

112,000

شازند 99980

قیمت پایانی بازار آزاد

112,000

94,803

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

113,500

قیمت پایانی بازار آزاد

113,500

94,803

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

95,224

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

109,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

95,224

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

103,658

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

175,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

66,848

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

84,500

قیمت پایانی بازار آزاد

84,500

66,848

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

83,500

113,070

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

195,000

قیمت پایانی بازار آزاد

195,000

96,419

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

96,419

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

129,000

84,300

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

96,419

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

129,500

قیمت پایانی بازار آزاد

128,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

196,000

قیمت پایانی بازار آزاد

196,000

107,807

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

107,807

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

96,419

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000