02 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 10:28

قیمت مواد اولیه 97/08/20

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/08/13     نرخ دلار 84194

 

 

97/08/20

دلار   نیما

84,194

دلار   نیما

84,194

SBR1712

قیمت پایه113143

124,700

SBR1502

قیمت پایه119924

133,000

119,148

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

20,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

87,198

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

87,683

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

87,683

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

87,683

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

87,683

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند  94627

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,500

امیرکبیر94627

قیمت پایانی بازار آزاد

 

87,683

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,451

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

114,635

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

124,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

120,536

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

132,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

85,071

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

111,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

85,071

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

85,071

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

85,071

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

130,334

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

قیمت پایانی بازار آزاد