چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 10:27

قیمت مواد اولیه 97/08/14

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/08/13     نرخ دلار 84194

 

 

97/08/14

دلار   نیما

84,194

دلار   نیما

84,194

SBR1712

قیمت پایه113143

124,700

SBR1502

قیمت پایه119924

133,000

119,148

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

209,000

قیمت پایانی بازار آزاد

209,000

87,198

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

87,683

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

87,683

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

87,683

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,500

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

87,683

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

115,000

شازند  94627

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

امیرکبیر94627

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

87,683

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

96,451

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

116,000

114,635

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

127,000

120,536

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

132,000

85,071

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

113,000

85,071

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

85,071

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

111,000

85,071

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,500

قیمت پایانی بازار آزاد

111,500

130,334

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000