01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 10:15

قیمت مواد اولیه 97/08/13

 

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/08/13     نرخ دلار 84194

 

 

97/08/13

دلار   نیما

84,194

دلار   نیما

84,194

SBR1712

قیمت پایه113143

124,700

SBR1502

قیمت پایه119924

133,000

119,148

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

209,000

87,198

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

103,000

87,683

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

114,000

87,683

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

87,683

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

118,500

87,683

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

شازند  94627

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

امیرکبیر94627

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

87,683

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

96,451

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

114,635

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

120,536

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

138,000

85,071

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

123,000

85,071

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

85,071

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

121,000

85,071

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

121,500

130,334

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر102604

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

شازند 101388

قیمت پایانی بازار آزاد

142,000

95,545

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

120,000

95,545

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

119,000

96,205

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

119,000

96,205

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

124,500

107,275

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

66,667

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

66,667

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

95,000

119,148

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

208,000

96,157

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

96,157

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

137,500

85,071

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

96,157

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

137,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

200,000

107,515

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

107,515

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

145,000

96,157

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

قیمت پایانی بازار آزاد

127,200