01 آذر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 07 آبان 1397 ساعت 10:55

قیمت مواد اولیه 97/08/07

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/08/06     نرخ دلار 91703

 

 

97/08/07

دلار   نیما

91,703

دلار   نیما

91,703

SBR1712

قیمت پایه 126697

139,500

SBR1502

قیمت پایه133919

147,400

131,569

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

210,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

95,645

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,701

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,701

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,701

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

117,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,701

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

119,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند   94627

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

118,000

امیرکبیر94627

قیمت پایانی بازار آزاد

 

96,701

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

103,470

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

128,870

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

133,065

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

93,312

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

93,312

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

93,312

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

121,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

93,312

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

147,621

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

162,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر113519

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

142,000

شازند 111933

قیمت پایانی بازار آزاد

 

105,373

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

105,373

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

105,373

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

122,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

105,373

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

116,269

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

72,613

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

72,613

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

131,569

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

104,733

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

104,733

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

93,312

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

104,733

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

136,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

117,104

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

117,104

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

104,733

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

127,200

قیمت پایانی بازار آزاد