28 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
خطا
  • مورد پیدا نشد
دوشنبه, 07 آبان 1397 ساعت 09:25

روند کاهش قیمت دلار

به گزارش تعاون پلاست : کسانی که در اوج تلاطمات ارزی، سرمایه های خود را تبدیل به ارز کرده اند، شاید هرگز تصور نمی کردند قیمت ها افت کرده و بازار آرام شود.

در چند روز گذشته که دلار در کانال 9 تا 10 هزار تومان سیر میکند این افراد مجددا به بازار آمده و دوباره صف های طولانی تشکیل داده اند، اما این بار برای فروش دلارهای خانگی

اگر بازار ارز همراه با روزهای داغ تابستان گرم بود و در کانال 19 تا 20 هزار تومانی سیر میکرد، اما حالا به همت سیاست های جدید دولت همراه با روزهای سرد پاییزی مسیری بیرونق وسرد را در پیش گرفته است.

سیاستهاییمانندتزریقارزبهبازار،احتمالراهاندازیکانالمالیویژهمحدودیتتراکنشهایبانکیبیشاز 50 میلیونتومان،گرانیوبهصرفهنبودنخریداجناسخارجیکهمنجربهکاهشتقاضاوافتوارداتکالاشده،ورودبدونمحدودیتارزهمراهمسافر،راهاندازیسامانهنیماوالزامصادرکنندگان  بهبازگشتارزحاصلازصادراتکهافزایشعرضهرادرپیداشتسببشدتاقیمتارزبرخلافصعوددرتابستاندرپاییزسقوطکند.

امیدواریم باز هم شاهد سقوط قیمت دلار باشیم تا اوضاع اقتصاد کشور متعادل تر از قبل شود.

محتوای بیشتر در این بخش: کناره گیری آقای عيسي غريبي »