31 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 09 مهر 1397 ساعت 12:27

قیمت مواد اولیه 97/07/09

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/07/08     نرخ دلار 42000

 

 

97/07/08

97/07/09

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه 65466

72,700

72,700

SBR1502

قیمت پایه 74286

82,300

82,300

74,269

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

187,000

قیمت پایانی بازار آزاد

187,000

 

48,696

(ریال)

3840-UAدورانی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

112,000

قیمت پایانی بازار آزاد

112,000

 

48,830

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

132,000

قیمت پایانی بازار آزاد

132,000

 

48,830

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

131,000

قیمت پایانی بازار آزاد

131,000

 

48,830

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

138,000

 

48,830

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

شازند  47465

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

134,000

امیرکبیر47465

قیمت پایانی بازار آزاد

134,000

 

48,830

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

13,000

 

53,570

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

14,000

قیمت پایانی بازار آزاد

14,000

 

69,999

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

130,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

 

72,646

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

148,000

قیمت پایانی بازار آزاد

148,000

 

46,466

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

173,000

قیمت پایانی بازار آزاد

173,000

 

46,466

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

183,000

قیمت پایانی بازار آزاد

183,000

 

46,466

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

163,000

قیمت پایانی بازار آزاد

163,000

 

46,466

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

166,000

قیمت پایانی بازار آزاد

166,000

 

85,346

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر58755

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

15,500

شازند  57275

قیمت پایانی بازار آزاد

155,000

 

53,331

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

53,331

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

137,000

 

53,298

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

136,000

قیمت پایانی بازار آزاد

136,000

 

53,298

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

 

62,450

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

158,000

قیمت پایانی بازار آزاد

158,000

 

37,970

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

157,000

قیمت پایانی بازار آزاد

157,000

 

37,970

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

1,840,000

قیمت پایانی بازار آزاد

184,000

 

74,269

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

165,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

 

52,250

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

195,000

قیمت پایانی بازار آزاد

195,000

 

52,250

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

195,000

قیمت پایانی بازار آزاد

195,000

 

46,466

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

180,000

 

52,250

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

194,500

قیمت پایانی بازار آزاد

194,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

173,000

قیمت پایانی بازار آزاد

173,000

 

58,214

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

136,000

قیمت پایانی بازار آزاد

136,000

 

58,214

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

150,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

 

52,250

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

164,200

قیمت پایانی بازار آزاد

164,200