31 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 08 مهر 1397 ساعت 14:53

قیمت مواد اولیه 97/07/08

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/07/01     نرخ دلار 42000

 

 

97/07/01

97/07/02

97/07/03

97/07/04

97/07/08

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه

74,500

74,500

74,500

74,500

74,500

SBR1502

قیمت پایه

84,200

84,200

84,200

84,200

84,200

72,634

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

190,000

190,000

190,000

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

190,000

190,000

 

 

48,699

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

110,000

112,000

112,000

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

112,000

112,000

 

 

48,938

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

128,000

131,000

132,000

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

131,000

132,000

 

 

48,938

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

128,000

130,000

130,000

132,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

130,000

130,000

 

 

48,938

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

131,500

136,000

136,000

139,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,500

136,000

136,000

 

 

48,938

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

135,000

142,000

142,000

143,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

142,000

142,000

 

 

شازند   47487

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

128,000

133,000

136,000

143,000

امیرکبیر47487

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

133,000

136,000

 

 

48,938

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

128,000

131,000

131,000

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

126,000

131,000

131,000

 

 

53,689

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

135,000

140,000

140,000

141,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

140,000

140,000

 

 

69,999

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

132,000

132,000

132,000

132,000

قیمت پایانی بازار آزاد

132,000

132,000

132,000

 

 

72,877

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

148,000

152,000

150,000

152,000

قیمت پایانی بازار آزاد

148,000

152,000

150,000

 

 

46,660

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

163,000

163,000

173,000

180,000

قیمت پایانی بازار آزاد

163,000

163,000

173,000

 

 

46,660

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

176,000

176,000

185,000

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

176,000

176,000

185,000

 

 

46,660

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

150,000

150,000

160,000

170,000

قیمت پایانی بازار آزاد

150,000

150,000

160,000

 

 

46,660

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

153,000

153,000

163,000

173,000

قیمت پایانی بازار آزاد

153,000

153,000

163,000

 

 

86,071

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

165,000

167,000

167,000

167,000

قیمت پایانی بازار آزاد

165,000

167,000

167,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر58755

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

146,000

149,000

150,000

160,000

شازند  57275

قیمت پایانی بازار آزاد

146,000

148,000

150,000

 

 

53,320

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

132,000

137,000

138,500

142,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

137,000

138,500

 

 

53,320

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

132,000

136,000

137,000

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

136,000

137,000

 

 

53,450

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

134,000

135,000

136,000

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

134,000

13,500

136,000

 

 

53,450

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

132,000

136,000

136,000

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

136,000

136,000

 

 

64,236

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

257,000

257,000

257,000

260,000

قیمت پایانی بازار آزاد

246,000

257,000

257,000

 

 

38,080

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

122,000

122,000

125,000

158,000

قیمت پایانی بازار آزاد

122,000

122,000

125,000

 

 

38,080

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

122,000

122,000

122,500

157,000

قیمت پایانی بازار آزاد

122,000

122,000

125,000

 

 

72,634

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

200,000

200,000

200,000

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

200,000

200,000

200,000

 

 

52,250

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

142,000

150,000

156,000

164,000

قیمت پایانی بازار آزاد

142,000

150,000

156,000

 

 

52,250

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

190,000

190,000

190,000

197,000

قیمت پایانی بازار آزاد

187,000

190,000

190,000

 

 

46,660

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

163,000

163,000

180,000

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

163,000

163,000

180,000

 

 

52,250

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

189,500

189,500

189,500

196,500

قیمت پایانی بازار آزاد

186,500

189,500

189,500

 

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

185,000

185,000

185,000

176,000

قیمت پایانی بازار آزاد

185,000

185,000

185,000

 

 

58,214

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

134,000

135,000

135,000

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

133,000

135,000

135,000

 

 

58,214

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

140,000

140,000

142,000

151,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

140,000

142,000

 

 

52,250

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

141,200

149,200

155,200

163,200

قیمت پایانی بازار آزاد

141,200

149,200

155,200