31 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 26 شهریور 1397 ساعت 11:47

قیمت مواد اولیه 97/06/26

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/06/18     نرخ دلار 42000

 

 

97/06/25

97/06/26

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه 68223

75,700

75,700

SBR1502

قیمت پایه 77043

85,300

85,300

73,100

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

190,000

190,000

قیمت پایانی بازار آزاد

190,000

 

48,767

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

123,000

123,000

قیمت پایانی بازار آزاد

123,000

 

48,722

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

129,000

129,000

قیمت پایانی بازار آزاد

129,000

 

48,722

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

129,000

128,000

قیمت پایانی بازار آزاد

128,000

 

48,722

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

133,000

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

 

48,722

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

137,000

137,000

قیمت پایانی بازار آزاد

137,000

 

شازند   47487

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

130,000

130,000

امیرکبیر47487

قیمت پایانی بازار آزاد

130,000

 

48,722

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

129,000

129,000

قیمت پایانی بازار آزاد

129,000

 

53,452

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

140,000

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

69,767

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

138,000

قیمت پایانی بازار آزاد

138,000

 

72,646

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

155,000

قیمت پایانی بازار آزاد

155,000

 

46,725

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

162,000

162,000

قیمت پایانی بازار آزاد

162,000

 

46,725

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

175,000

175,000

قیمت پایانی بازار آزاد

175,000

 

46,725

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

149,000

149,000

قیمت پایانی بازار آزاد

149,000

 

46,725

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

152,000

152,000

قیمت پایانی بازار آزاد

152,000

 

87,882

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

185,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر59923

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

155,000

155,000

شازند  58443

قیمت پایانی بازار آزاد

155,000

 

53,385

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

138,000

135,000

قیمت پایانی بازار آزاد

135,000

 

53,385

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

135,000

134,000

قیمت پایانی بازار آزاد

134,000

 

53,580

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

139,000

136,000

قیمت پایانی بازار آزاد

136,000

 

53,580

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

133,000

136,000

قیمت پایانی بازار آزاد

136,000

 

65,022

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

240,000

270,000

قیمت پایانی بازار آزاد

270,000

 

38,301

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

172,000

172,000

قیمت پایانی بازار آزاد

172,000

 

38,301

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

172,000

172,000

قیمت پایانی بازار آزاد

172,000

 

74,962

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

200,000

200,000

قیمت پایانی بازار آزاد

200,000

 

52,250

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

170,000

170,000

قیمت پایانی بازار آزاد

170,000

 

52,250

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

198,000

196,000

قیمت پایانی بازار آزاد

196,000

 

46,725

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

160,000

160,000

قیمت پایانی بازار آزاد

160,000

 

52,250

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

197,000

197,000

قیمت پایانی بازار آزاد

197,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

185,000

185,000

قیمت پایانی بازار آزاد

185,000

 

58,214

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

134,000

140,000

قیمت پایانی بازار آزاد

140,000

 

58,214

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

145,000

145,000

قیمت پایانی بازار آزاد

145,000

 

52,250

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

169,200

169,200

قیمت پایانی بازار آزاد

169,200