05 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 12:02

انتقاد از سيل بخشنامه ها بانك مركزي ؛ از ابتداي سال 33بخشنامه و 150 دستورالعمل‌ارزي صادر كرده است