30 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 27 اسفند 1396 ساعت 16:02

قیمت مواد اولیه 96/12/27

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 96/12/27     نرخ دلار 47183

 

 

96/12/27

دلار بازار آزاد

47,560

دلار مرکز مبادلات

37,690

SBR1712

قیمت پایه  67914

75,300

SBR1502

قیمت پایه     72262 

80,000

72,790

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,500

قیمت پایانی بازار آزاد

78,500

54,654

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

54,134

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

59,300

54,134

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

54,134

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,300

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

54,134

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

شازند  53535

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,500

امیرکبیر53535

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

54,134

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

59,548

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

70,658

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

74,528

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

52,300

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,700

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

52,300

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

52,300

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

52,300

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,300

قیمت پایانی بازار آزاد

57,300

102,296

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

120,500

 

 

 

 

 

امیرکبیر71017

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

شازند  65975

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

58,605

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

58,605

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,300

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

58,650

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

58,650

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

59,157

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,300

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

43,229

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

43,229

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

72,790

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

57,109

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

57,109

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

52,300

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

57,109

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,300

قیمت پایانی بازار آزاد

66,800

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

63,474

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,200

قیمت پایانی بازار آزاد

72,200

63,474

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

57,109

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,300