30 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 26 اسفند 1396 ساعت 10:53

قیمت مواد اولیه 96/12/26

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 96/12/20     نرخ دلار 44713

 

 

96/12/20

96/12/21

96/12/22

96/12/23

96/12/26

دلار بازار آزاد

44,940

47,970

47,740

48,040

48,000

دلار مرکز مبادلات

37,490

37,530

37,600

37,600

37,690

SBR1712

قیمت پایه   65904

73,200

73,200

73,500

73,500

73,500

SBR1502

قیمت پایه   70025   

77,700

77,700

78,000

78,000

78,000

70,781

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

78,000

78,500

78,500

78,500

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

78,000

78,500

78,500

 

52,512

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

62,000

62,500

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,000

63,500

63,500

 

52,044

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,000

58,200

58,800

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,000

58,500

58,800

 

52,044

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,200

58,200

58,200

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

58,200

60,000

60,000

 

52,044

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

58,500

59,000

59,300

59,300

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,500

59,300

59,300

 

52,044

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

63,500

64,000

64,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

64,500

64,500

 

شازند  51030

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,300

58,300

59,000

59,500

59,500

امیرکبیر51030

قیمت پایانی بازار آزاد

58,300

58,300

59,500

59,500

 

52,044

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,000

59,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,000

60,000

60,000

 

57,248

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

63,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

68,000

68,000

 

69,195

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

74,000

74,000

77,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

77,000

78,000

 

71,073

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,800

85,800

91,000

91,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

85,800

85,000

91,000

90,000

 

50,251

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,300

55,100

55,700

55,700

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,400

55,700

55,700

 

50,251

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

58,000

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

58,500

58,500

 

50,251

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,200

54,200

54,900

55,500

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,200

55,500

55,500

 

50,251

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

54,700

55,300

55,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

55,300

55,300

 

97,918

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,800

114,800

120,000

120,000

120,000

قیمت پایانی بازار آزاد

114,800

114,800

120,000

120,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر65999

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,300

74,000

75,000

75,500

75,500

شازند  62521

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,500

75,500

75,500

 

56,107

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,900

62,900

62,900

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,900

62,600

64,000

64,000

 

56,107

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

63,000

63,000

64,000

64,300

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

62,800

64,000

64,300

 

56,288

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

63,000

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

64,000

64,000

 

56,288

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,200

62,200

62,700

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,200

62,500

63,500

63,500

 

54,880

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

69,000

71,300

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

69,000

71,300

 

41,550

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

46,500

46,500

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,500

46,500

48,000

48,000

 

41,550

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,600

45,600

45,600

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,600

45,600

47,000

47,000

 

70,781

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

 

54,717

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,300

64,300

64,700

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,300

64,700

65,500

65,500

 

54,717

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,400

66,400

66,400

66,500

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,400

66,400

66,500

66,500

 

50,251

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

74,000

74,500

75,000

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

75,000

75,000

 

54,717

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,800

65,900

66,000

66,300

66,300

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

65,900

66,200

66,300

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

76,500

76,500

76,500

76,500

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

76,500

76,500

76,500

 

60,749

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,200

70,200

70,200

71,200

71,200

قیمت پایانی بازار آزاد

70,200

70,200

71,200

71,200

 

60,749

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

70,000

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

71,000

71,000

 

54,717

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

63,600

64,000

64,800

64,800

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

64,000

64,800

64,800