30 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 22 اسفند 1396 ساعت 13:42

قیمت مواد اولیه 96/12/21

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 96/12/20     نرخ دلار 44713

 

 

96/12/20

96/12/21

دلار بازار آزاد

44,940

47,970

دلار مرکز مبادلات

37,490

37,530

SBR1712

قیمت پایه   65904

73,200

73,200

SBR1502

قیمت پایه   70025    

77,700

77,700

70,781

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

78,000

52,512

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,000

52,044

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,000

52,044

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,200

58,200

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

58,200

52,044

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,500

52,044

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

شازند  51030

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,300

58,300

امیرکبیر51030

قیمت پایانی بازار آزاد

58,300

58,300

52,044

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,000

57,248

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

69,195

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

74,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

71,073

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,800

85,800

قیمت پایانی بازار آزاد

85,800

85,000

50,251

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,400

50,251

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

50,251

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,200

54,200

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,200

50,251

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

97,918

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

114,800

114,800

قیمت پایانی بازار آزاد

114,800

114,800