30 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 20 اسفند 1396 ساعت 11:03

قیمت مواد اولیه 96/12/19

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 96/12/13     نرخ دلار 44588

 

 

96/12/13

96/12/14

96/12/15

96/12/16

96/12/19

                           

دلار بازار آزاد

44,600

44,640

44,840

44,940

44,940

                           

دلار مرکز مبادلات

37,320

37,350

37,380

37,410

37,420

                           

SBR1712

قیمت پایه   65720

72,800

72,800

72,800

72,800

72,800

                           

SBR1502

قیمت پایه    69829  

77,300

77,300

77,300

77,300

77,300

                           

71,032

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

                           

52,033

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

62,200

62,200

62,000

62,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

62,200

62,200

62,000

62,000

62,000

                           

52,534

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

57,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

58,000

                           

52,534

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

58,200

58,200

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

58,200

58,200

58,200

                           

52,534

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,700

58,700

58,700

59,000

58,400

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

58,700

58,700

59,000

58,200

58,500

                           

52,534

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,500

61,000

61,500

62,400

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

61,000

61,500

62,200

63,500

                           

شازند  51353

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

58,200

58,200

58,000

58,200

                           

امیرکبیر51353

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

58,200

58,000

58,200

58,300

                           

52,534

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

57,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

57,500

                           

57,787

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

62,500

62,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

62,500

62,500

                           

69,002

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

74,000

74,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

74,000

74,000

74,000

                           

70,874

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

82,600

82,600

84,000

84,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

82,600

82,600

84,000

84,000

85,800

                           

49,793

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,500

54,500

54,200

54,000

54,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

54,500

54,200

54,000

54,000

54,300

                           

49,793

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

57,200

57,000

57,000

57,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

57,200

57,000

57,000

57,000

57,500

                           

49,793

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,400

54,400

54,200

54,000

54,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

54,400

54,200

54,000

54,000

54,200

                           

49,793

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,200

54,200

54,000

53,800

53,800

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,000

53,800

53,800

54,000

                           

98,740

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,200

114,000

114,000

114,000

114,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

11,400

114,000

114,000

114,000

114,800

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

امیرکبیر64653

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,500

73,000

73,000

73,300

73,300

                           

شازند  61203

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

73,000

73,300

73,300

                           

55,580

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

62,200

61,800

61,800

61,900

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

62,200

61,800

61,800

61,900

62,900

                           

55,580

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,800

62,100

61,800

61,800

61,800

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

62,100

61,800

61,800

61,800

63,000

                           

55,103

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

62,500

62,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

62,500

62,500

62,500

                           

55,103

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,000

61,000

60,400

61,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

61,000

60,400

60,500

62,200

                           

54,839

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

66,000

68,000

68,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

66,000

68,000

68,000

68,000

                           

40,693

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,100

46,200

46,200

46,500

46,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

46,200

46,500

46,500

46,500

                           

40,693

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,600

45,800

45,800

45,600

45,600

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

45,800

45,800

45,600

45,600

45,600

                           

71,032

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

77,000

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

77,000

                           

53,965

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,900

64,200

64,200

64,300

64,300

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

64,200

64,200

64,300

64,300

64,300

                           

53,965

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

66,000

66,000

66,100

66,300

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

66,100

66,100

66,400

                           

49,793

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

74,000

a

74,000

74,000

 

=

                       

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

74,000

74,000

74,000

                           

53,965

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,300

65,800

65,800

65,800

65,800

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

65,800

65,800

65,800

65,800

                           

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

76,500

76,500

76,500

76,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

76,500

76,500

76,500

76,500

                           

59,980

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

69,200

69,200

69,200

60,700

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

69,200

69,200

69,200

70,200

                           

59,980

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

69,000

60,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

69,000

70,000

                           

53,965

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,200

63,500

63,500

63,500

63,500

                           

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

63,500

63,500

63,500