30 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 16 اسفند 1396 ساعت 12:50

قیمت مواد اولیه 96/12/16

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 96/12/13     نرخ دلار 44588

 

 

96/12/13

96/12/14

96/12/15

96/12/16

دلار بازار آزاد

44,600

44,640

44,840

44,840

دلار مرکز مبادلات

37,320

37,350

37,380

37,410

SBR1712

قیمت پایه   65720

72,800

72,800

72,800

72,800

SBR1502

قیمت پایه    69829  

77,300

77,300

77,300

77,300

71,032

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

78,000

78,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

78,000

78,000

 

52,033

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

62,200

62,200

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,200

62,200

62,000

 

52,534

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

 

52,534

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

58,200

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

58,200

 

52,534

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,700

58,700

58,700

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,700

58,700

59,000

 

52,534

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,500

61,000

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

61,000

61,500

 

شازند  51353

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

58,200

58,200

58,000

امیرکبیر51353

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

58,200

58,000

 

52,534

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

 

57,787

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

 

69,002

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

74,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

74,000

 

70,874

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

82,600

82,600

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,600

82,600

84,000

 

49,793

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,500

54,500

54,200

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,500

54,200

54,000

 

49,793

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

57,200

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,200

57,000

57,000

 

49,793

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,400

54,400

54,200

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,400

54,200

54,000

 

49,793

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,200

54,200

54,000

53,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,000

53,800

 

98,740

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,200

114,000

114,000

114,000

قیمت پایانی بازار آزاد

11,400

114,000

114,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر64653

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,500

73,000

73,000

73,300

شازند  61203

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

73,000

 

55,580

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

62,200

61,800

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

62,200

61,800

61,800

 

55,580

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,800

62,100

61,800

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

62,100

61,800

61,800

 

55,103

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

62,500

 

55,103

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,000

61,000

60,400

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

61,000

60,400

 

54,839

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

66,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

66,000

68,000

 

40,693

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,100

46,200

46,200

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

46,200

46,500

 

40,693

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,600

45,800

45,800

45,600

قیمت پایانی بازار آزاد

45,800

45,800

45,600

 

71,032

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

 

53,965

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,900

64,200

64,200

64,300

قیمت پایانی بازار آزاد

64,200

64,200

64,300

 

53,965

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

66,000

66,000

66,100

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

66,100

 

49,793

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

74,000

74,000

74,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

74,000

 

53,965

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,300

65,800

65,800

65,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

65,800

65,800

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

76,500

76,500

76,500

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

76,500

76,500

 

59,980

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

69,200

69,200

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

69,200

69,200

 

59,980

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

69,000

 

53,965

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,200

63,500

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

63,500