30 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 24 بهمن 1396 ساعت 17:03

قیمت مواد اولیه 96/11/24

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/15          نرخ دلار45392

 

 

96/11/23

96/11/24

دلار بازار آزاد

48,150

49,300

دلار مرکز مبادلات

36,098

36,998

SBR1712

قیمت پایه64131        

71,300

71,300

SBR1502

قیمت پایه68270        

75,700

75,700

70,647

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

51,544

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

52,865

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,900

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,900

58,300

52,865

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

59,000

52,865

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,200

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

59,200

59,000

52,865

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,200

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

61,000

شازند  50214

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

58,500

امیرکبیر50214

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

59,300

52,865

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

58,000

58,151

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

64,000

69,731

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,300

77,300

قیمت پایانی بازار آزاد

77,300

78,000

72,738

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

82,500

54,066

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,700

55,700

قیمت پایانی بازار آزاد

55,700

56,200

54,066

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

54,066

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,200

55,200

قیمت پایانی بازار آزاد

55,200

55,700

54,066

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,500

54,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,500

55,000

97,622

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

11,000

11,000

قیمت پایانی بازار آزاد

11,000

11,300

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 61954

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

شازند  58739

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

70,000

54,290

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

61,300

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

62,800

54,290

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,600

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,600

61,600

54,066

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,800

59,800

قیمت پایانی بازار آزاد

59,800

62,500

54,066

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

61,000

54,694

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

64,500

40,404

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,900

44,900

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

46,600

40,404

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,900

44,900

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

46,100

70,647

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,500

79,500

قیمت پایانی بازار آزاد

79,500

79,500

51,315

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

64,200

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

64,500

51,315

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,500

54,066

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,500

75,000

51,315

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,800

65,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

66,300

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

79,000

57,374

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

68,200

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

69,800

57,374

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,600

51,315

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

63,700

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

64,000