31 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 23 بهمن 1396 ساعت 16:06

قیمت مواد اولیه 96/11/23قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/15          نرخ دلار45392

 

 

96/11/23

دلار بازار آزاد

48,150

دلار مرکز مبادلات

36,098

SBR1712

قیمت پایه64131        

71,300

SBR1502

قیمت پایه68270        

75,700

70,647

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

51,544

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

52,865

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,900

قیمت پایانی بازار آزاد

57,900

52,865

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

52,865

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,200

قیمت پایانی بازار آزاد

59,200

52,865

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

شازند  50214

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

امیرکبیر50214

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

52,865

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

58,151

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

69,731

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,300

قیمت پایانی بازار آزاد

77,300

72,738

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

54,066

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,700

قیمت پایانی بازار آزاد

55,700

54,066

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

54,066

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,200

قیمت پایانی بازار آزاد

55,200

54,066

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,500

97,622

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

11,000

قیمت پایانی بازار آزاد

11,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر 61954

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

شازند  58739

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

54,290

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

54,290

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,600

قیمت پایانی بازار آزاد

59,600

54,066

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,800

قیمت پایانی بازار آزاد

59,800

54,066

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

54,694

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

40,404

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,900

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

40,404

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,900

قیمت پایانی بازار آزاد

44,900

70,647

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,500

قیمت پایانی بازار آزاد

79,500

51,315

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

51,315

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

54,066

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,500

51,315

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

57,374

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

57,374

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

51,315

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500