30 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 11 بهمن 1396 ساعت 16:31

قیمت مواد اولیه 96/11/11

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/08          نرخ دلار45283

 

 

96/11/08

96/11/09

96/11/10

96/11/11

دلار بازار آزاد

45,150

45,900

45,680

46,210

دلار مرکز مبادلات

36,860

36,860

36,905

36,954

SBR1712

قیمت پایه  61913

66,300

68,700

68,700

68,800

SBR1502

قیمت پایه66042

70,700

73,200

73,300

73,300

69,124

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

70,500

75,500

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

75,000

80,000

80,000

51,309

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

56,600

56,200

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

56,600

56,200

56,200

51,993

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

55,800

56,600

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

56,600

56,500

56,500

51,993

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,600

56,600

57,400

56,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,600

57,400

56,700

56,700

51,993

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

57,600

57,400

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,600

57,400

57,400

51,993

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

58,000

57,400

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

58,000

57,400

57,400

شازند  48710

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,300

56,300

57,100

56,200

امیرکبیر48710

قیمت پایانی بازار آزاد

56,300

57,100

56,200

56,200

51,993

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

55,800

56,600

56,100

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

56,600

56,100

56,100

57,192

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

61,200

61,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,200

61,500

61,500

61,500

66,426

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,700

69,700

72,500

72,700

قیمت پایانی بازار آزاد

69,700

72,500

72,700

72,700

68,984

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

74,500

76,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,500

76,000

76,000

76,000

49,100

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,600

53,000

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

53,000

52,500

52,500

49,100

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

55,500

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

55,500

55,000

55,000

49,100

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,000

52,400

52,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

52,400

52,000

52,000

49,100

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,300

50,300

51,500

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,300

51,500

51,000

51,000

95,369

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

108,000

102,500

102,500

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

102,500

102,500

102,500

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 59775

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

68,000

68,000

شازند  57704

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

68,000

68,000

68,000

52,074

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

57,200

58,000

57,600

قیمت پایانی بازار آزاد

57,200

58,000

57,600

57,600

52,074

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

57,200

57,900

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,200

57,900

57,500

57,500

51,659

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,600

57,600

57,600

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

57,600

58,500

58,500

51,659

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,350

56,350

57,200

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,350

57,200

56,800

56,800

54,159

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,500

60,500

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

60,500

61,000

61,000

39,242

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,600

44,900

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,900

49,200

49,200

39,242

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,600

44,800

43,850

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

44,800

43,850

73,850

69,124

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

75,000

79,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

74,000

79,500

79,500

48,790

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,300

60,300

61,200

60,800

قیمت پایانی بازار آزاد

60,300

61,200

60,800

60,800

48,790

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,000

62,500

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

62,500

61,800

61,800

49,100

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

71,000

72,000

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

72,000

71,500

71,500

48,790

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

60,800

62,300

61,600

قیمت پایانی بازار آزاد

60,800

62,300

61,600

61,600

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

75,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

73,000

79,000

79,000

54,834

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,200

62,200

62,400

63,400

قیمت پایانی بازار آزاد

62,200

62,400

63,400

63,400

54,834

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

62,000

62,200

63,200

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,200

63,200

63,200

48,790

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,600

56,600

57,500

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,600

57,500

57,000

57,000